Барање за хидротехнички услови

Преку оваа опција може да поднесете барање за хидротехнички услови. Во прилог на барањето потребно е да се наплати определен износ во зависност од типот на објектот и типот на барањето. Цените се дадени во продолжение: За нови хидротехнички услови - за индивидуални објекти до 400 m2 , 3.000 денари + ДДВ 18% = 3.540 денари - за деловни, станбено деловни и станбени објекти над 400 m2, 6.000 денари + ДДВ 18% = 7.080 денари За обновување на застарени хидротехнички услови (постари од две години) - за индивидуални објекти до 400 m2 , 900 денари + ДДВ 18%=1.062 денари - за деловни, станбено деловни и станбени објекти над 400 m2 , 1.800 денари + ДДВ 18% = 2.124 денари