Повикај инкасатор

Податоци за доставувачот на барањето за мој инкасатор. Посетата на инкасаторот се одвива секој работен ден помеѓу 12.00 и 20.00 часот